Съдебната медиация е родена от практиката. През 70-те години, най-вече по отношение на колективните трудови спорове, а после и по отношение на семейното право,  съдиите са насърчавали посредничеството, след като установили, че някои юридически обосновани решения:
- не могат да дадат напълно задоволително правно решение;
- възможно е да предизвикат фрапиращи или прекалено тежки последици - особено от човешка гледна точка;
- съдържат в себе си рискове и трудност за изпълнение поради лошото им посрещане от страните;
- не благоприятстват подновяването на диалога и надеждата за възстановяване на отношенията (процесът налива масло в огъня).

Въз основа на тази практика е приет закона за регламентиране на медиацията от 8 февруари 1995 г.

Директивата е  транспонирана във Франция посредством: закона от 18 юни 2008 г., предвиждащ прекъсване на давността в случай на медиация; посредством  наредбата от 16 ноември 2011г., регламентираща медитацията преди сезирането на съда и прецизираща правилата за поверителност и изключенията от поверителност по отношение на разпоредената от съда медиация.

.

FAQ

Mediation is appropriate when the parties need a decision and are willing to negotiate.
Example criteria
Voluntary recourse, ability to take decisions (autonomy)
-
Participation of a party in mediation is not forced (by threats or in any other way) by the other party or any third party;

Read more...

Leagal Frame