Медиацията е един от най-популярните способи за извънсъдебно решаване на спорове. Като голямата част от различните алтернативи на съдебния процес, тя се заражда и развива между 30-те и 80-те години на миналия век. Предимствата пред формалната и скъпа съдебна процедура, претоварването на съдилищата като цяло, както и неуместността на съдебните процедури за определени видове спорове, бързо налагат приемането и все по-широкото прилагане на способите за алтернативно решаване на спорове в почти всички държави в Европа и Северна Америка.

Общо развитие
Първите актове с които Медиацията се закрепя нормативно в Европа са Препоръки на Съвета на Европа. През 1998 г. е приета Препоръка № R(98)1 относно семейната медиация, а 1999 г. и съответно 2001 г. Препоръка № (99)19 относно медиацията по наказателни въпроси и Препоръка (2001)9 относно медиация между административни власти и частни лица. В резултат от отчитането на положителните резултати от първите препоръки, през септември 2002 г. Комитетът на Министрите на Съвета на Европа приема и Препоръка R(2002)10 за медиация по граждански въпроси. Това са първите общоевропейски актове, уреждащи института на Медиацията, които стават основа на уредбата на Европейския съюз в областта. Те са и база за създаването и на Зелена книга, и инициирането на дискусия между всички заинтересувани лица в областта на алтернативното разрешаване на спорове по граждански и търговски въпроси.

Всички нормативни изяви в този период очертават нарастващия интерес в областта на Медиацията в три насоки:
- като средство за подобряване на достъпа до правосъдие,
- като отговор на приетите от държавите-членки законодателни мерки за насърчаване на алтернативното разрешаване на спорове,
- като политически приоритет, поставен върху споровете в областта на информационните технологии и международните интернет спорове.
В резултат на проведените дискусии е предприета и законодателна инициатива за регламентиране на Медиацията на ниво Европейски съюз, чийто пряк резултат е Директива 2008/52/ЕО, в която са доразвити основните положения, залегнали в препоръките на СЕ

Факти за различни видове Медиация
Медиацията като способ за извънсъдебно разрешаване на търговски спорове има традиции. За ефективността й говорят фактите, че в редица щати на САЩ по определени категории търговски спорове е невъзможно сезиране на съда, ако страните предварително не са се опитали да разрешат конфликта си чрез професионален посредник. В Англия около 21%, а в Китай около 25% от търговските спорове се решават извън съда чрез медиационна процедура.

При трудовите спорове Медиацията също има дълга история. Като професионална дейност в сферата на решаване на конфликти, Медиацията се развива в САЩ още в 60-те години на миналия век и бързо придобива популярност сред работодателите. На фона на големите средства, които се губят заради скрити и явни конфликти в предприятията, за съдебни такси и разноски по трудови спорове, много компании прибягват към “медиацията” и успешно съкращават с пъти  разходите за съдебни производства, снижават значително броя на съдебните искове, и отчитат висок процент на извънсъдебно разрешени трудови конфликти.

От началото на 90-те години на миналия век Медиацията при трудовите спорове намира все по-бързо развитие и в Европа.


.

Често задавани въпроси

Медиацията е подходяща, когато страните имат нужда от решение и желаят да договарят.

Примерни критерии

Вижте повече...

Правна рамка