Всеки спор може да бъде отнесен за разрешаване чрез Медиация преди и по време на висящ съдебен процес. Препоръчително е отнасянето към Медиация да стане възможно най-скоро след възникването на спора, за да се избегне влошаване на отношенията. Често страните прибягват към Медиация и в процес на преговори за сключване на договор.

Започване на процедурата

За да се отнесе случай за Медиация е достатъчно едната или и двете страни да се обърнат към Медиатор или Център за медиация. Обикновено това става чрез Заявление за медиация.

За да започне процедурата е необходимо и другата страна да се съгласи да участва в Медиацията.

Избор на Медиатор
Центърът за медиация към който се обърнат страните предоставя списък на медиаторите, с които работи, информация за тяхнат квалификация и опит.

Насрочване на среща по Медиация

Срещата по медиация се насрочва в удобно за страните време, обикновено на неутрално място, най-често в зала на Центъра за медиация, или офис на медиатора.

Когато страните се намират в различни градове или държави, безспорно предимство за тях по ползването на Он-лайн Медиация.

Заплащане на таксите за Медиация

Обикновено таксите за медиация се заплащат на час. Първоначалното заплащане обикновено е само за първата сесия, чиято продължителност се определя от времето и желанието на страните и най-често е до 4 часа.

Общи и отделни срещи в Медиацията

Обикновено първата среща се провежда с участието на медиатора и двете страни. Възможно е да участват и консултанти на страните. Ако е необходимо могат да бъдат проведени следващи общи срещи и отделни срещи на Медиатора с всяка от страните.

Постигане на спогодба

Ако страните постигнат съгласие по част или всички въпроси, които са повдигнати за решаване в процедурата по Медиация, последната завършва със Спогодба, която може да бъде устна, писмена или писмена с нотариална заверка, а при провеждане на Медиация при висящ спор, Спогодбата се представя на съда/арбитража за одобрение като съдебна/арбитражна спогодба.

 

Протичане на процедурата

В началото Медиаторът описва на страните процедурата, нейните принципи и правила.

След въведението, Медиаторът ще даде възможност на всяка от страните да опише своята гледна точка. В тази първоначална сесия Медиаторът събира възможно най-много факти и изяснява възможно най-много несъответствия между тях, както и евентуални допирни точки.

Когато общото обсъждане между двете страни и Медиатора достигне до точка, в която повече няма напредък, Медиаторът се среща поотделно с всяка страна. По време на отделната среща Медиаторът изяснява версията на всяка страна, търси факти, приоритети, неподлежащи на промяна позиции, скрити интереси, и изследва възможни решения. Отделната среща се провежда само по съгласие на страните и по преценка на Медиатора. Тя е напълно поверителна – нищо, от това което страните споделят по време на тази среща, не може да бъде споделяно с другата страна без разрешение.

Ефективният Медиатор помага на страните да преценят реалистично последиците от възможно разрешение или продължаване на спора.

Какво прави медиаторът?

 • Медиаторът има неутрална функция. Той не взема страна.
 • Задачата му е да помогне на страните да постигнат взаимно изгодно споразумение.
 • За тази цел Медиаторът установява правила и задава въпроси.
 • Изслушва позициите и на двете страни.
 • Успокоява емоциите и помага да се проведе разговор по същество.
 • Помага на страните да определят проблемните въпроси, за които трябва да бъде намерено разрешение.
 • Помага на страните да анализират и подредят по важност интересите си и да намерят общи с тези на другата страна.
 • Помага на страните да преценят евентуалните ползи и загуби и да изследват най-добрият и най-лошият вариант на сключено споразумение.
 • Окуражава създаването на творчески и взаимноизгодни решения.
 • Помага при изготвянето на Спогодбата.

Какво не прави медиаторът?

 • Не взема решение по спора вместо страните. Той не преценява правните основания по случая и не определя кой има право, и кой е неизправен. По време на Медиацията страните трябва да опитат да общуват директно с другата страна, вместо да убеждават Медиатора в правотата на своя случай.
 • Не взема страна, не дава правни съвети и становища по спора.
 • Не говори с други без изрично разрешение на страните за проведените при Медиацията разговори.

Роля на Адвоката и други експерти в процедурата по Медиация

В процедурата могат да участват адвокати и експерти, заедно със страните или като техни представители.
Адвокатът помага на клиента си да сключи Спогодба, която отговаря в най-голяма степен на нуждите и интересите му. Ролята на адвоката е различна от обичайната му роля в съда. В съда адвокатът действа като защитник, който доказва позицията на клиента си и търси реализиране на негово нарушено право. При Медиацията адвокатът действа като консултант, който дава на клиента си професионалната си преценка за силните и слабите страни на случая му, въз основа на закона и фактите, и му помага да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.

Подобна е и ролята на експертите с професионална компетентност в специфична за конкретния спор област. Те информират и съветват страните за правата им, силните и слаби страни на случая.

Адвокатът може да консултира клиента си преди Медиацията, във всеки момент от нея, или да участва в процедурата заедно с него или като негов представител. Той помага на страната да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики. При приключване на Медиацията адвокатът помага да се изготви постигнатото споразумение и ако се наложи, може да съдейства за принудителното изпълнение на Спогодбата.

За страните в Медиация е важно да:

 • Преговарят добросъвестно.
 • Проявяват уважение към другата страна и Медиатора, и да се изслушват.
 • Спазват правилата, които са приели заедно с Медиатора.
 • Търсят области, в които интересите им съвпадат.
 • Участват активно в обсъждането на различни варианти за Спогодба.
 • Преценят реалистично исканията си.
 • Договорят Спогодба, което удовлетворява поне един важен интерес на всяка от страните.

 • image
 • image
 • image
 • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...