Разпоредбите на Директива 2008/52/EО се транспонират в  проект на Закон за медиацията, който все още е в процес на подготовка (информация от 2011 г.).

Проектът урежда процедурата по медиация в минимална степен (започване, прекратяване, отказ от страна на медиатора, основни принципи на процеса на  медиация, изисквания към формата и съдържанието на спогодбата, поверителност, организация на  процедурата).

Останалите  аспекти  на процедурата по медиация ще бъдат уредени  в  други нормативни актове като Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс, Гражданския кодекс на Закона за адвокатурата и нотариалните правила.

Разпоредбите на закона, които излизат извън изискванията на директивата или могат да бъдат определени като специфични за чешкото право, са:

1) Законът урежда само дейността на акредитираните медиатори (вписани в Регистъра на медиаторите) при ненаказателни дела. Това не пречи на други лица да предоставят други сходни на медиация услуги; държавата гарантира   качеството и компетентността на само на акредитираните медиатори.

2) Законът разделя акредитираните медиатори в 2 категории:
- Медиатори - адвокати, които попадат под наблюдението на Чешката адвокатска колегия (CBA);
- Акредитирани медиатори, които попадат под надзора на Министерството на правосъдието.

3) Медиатор, който се желае да се специализира по  семейна медиация, преминава  специален изпит и тази квалификация се отразява в Регистъра на медиаторите.

4) Съдът може да разпореди първа тричасова среща с медиатор  и за тази цел временно да спре производство най-много за 3 месеца:
а. На тази първа среща медиаторът информира страните за възможностите на медиацията;
б. Разходите на задължителната среща се считат за разноски по делото и се заплащат от страните. Размерът на разходите е фиксиран, както и продължителността на срещата (3 часа;
в. Самият процес на медиацията е напълно доброволен и страните по спора могат да сключат договор с медиатора  и да уговорят  цената за неговите услуги;
г. Само медиатори - адвокати могат да бъдат назначавани за тази задължителна първа среща;
д. Страните по спора трябва да изберат медиатор - адвокат от Регистъра, а ако не се договорят, съдът го назначава.

5) Медиаторът (независимо дали е адвокат или не) не може да предоставя  правни услуги  на страните по спора. Произнасянето на неговото правно становище не се счита за предоставяне на правно обслужване.

6) Съдържанието на писмено постигнатата спогодба чрез медиация  получава изпълнителна сила чрез подготвянето на споразумение  под формата на нотариално заварено изрично заявено съгласие  или чрез съдебно одобрение.Когато няма съдебно производство, споразумението може да бъде одобрено чрез окончателно (необжалваемо) решение на съда.

7) Гражданин на друга държава-членка (или друго физическо лице с качеството на гражданин  на държава-членка на ЕС) може да упражнява медиация временно или по конкретен случай като гост-медиатор. Гост-медиаторът трябва да прилага чешкия Закон за медиацията:
а. Министерството на правосъдието записва гост-медиатора  в Регистъра ( необходим е документ, доказващ, че гостуващият медиатор е правоспособен медиатор в съответствие със законите на другата държава членка);
б. Гост-медиаторът получава правото да води процедури по медиация, след като представи необходимите документи в Министерството на правосъдието.

pargrafThe Directive 2008/52/ES is being implemented by the draft of the Mediation Act, still in process (information from 2011).
The draft regulates the mediation process in a minimal extent (the initiation, termination, the refusal by the mediator, basic principles of the mediation process and the conditions of the mediation contract, the confidentiality of the mediator, the organisation of mediation).
Other aspects regarding mediation will be implemented in different acts as the Commercial Code, the Civil Procedure, the Civil Code the act on Advocacy and Notary rules.   

Provisions of the Act which go beyond the requirements of the Directive or may be specific for Czech law:
1) The Act governs only the activity of accredited mediators (recorded in the Register of Mediators) in all non-penal matters. This does not incapacitate other persons from providing services similar to mediation; the state only guarantees the quality and competence of accredited mediators.
2) The Act divides the accredited mediators in 2 categories:
- Mediators-attorneys, supervised by the Czech Bar Association (CBA)
- Accredited mediators, supervised by the Ministry of Justice.
3) A mediator interested in family mediation can pass a special exam and such qualification shall be recorded in the Register of mediators.
4) The court may order a first meeting with a mediator of 3 hours and for this purpose temporarily suspend the proceedings at most for 3 months
a. At this first meeting the mediator informs the parties about the possibilities of mediation
b. The costs of the compulsory meeting are considered costs of proceedings and are paid by the parties. The amount of costs is limited as well as the extent of the meeting (3 hours)
c. The mediation itself is completely voluntary and the parties to a dispute may enter into a contract with the mediator and settle the price for its services
d. Only the mediators-attorneys may be appointed for this compulsory meeting
e. The parties to the dispute shall choose the mediator-attorney from the Register, if not agreed, the court shall appoint him
5) The mediator (attorney or not) cannot provide legal service to the parties to the dispute. The pronouncement of his legal opinion is not considered as the provision of legal service
6) The contents of a written mediation agreement can be made enforceable by drafting the agreement in the form of a notarial/executionary deed with an express consent to enforceability or by approval of judicial settlement.
In non-contentious proceedings the agreement can be approved by the final decision of the court.
7) A national of another Member State (or other natural person under the Recognition of qualifications of nationals of other Member States of the EU Act) may exercise mediation temporarily or occasionally as a Visiting Mediator. A visiting mediator must follow the Czech Mediation Act.
a. The Ministry shall record the Visiting mediator into the Register (document proving that the visiting mediator exercises the mediation under the laws of other Member State is needed)
b. The visiting mediator is entitled to exercise mediation by presentation of required documents to the Ministry.

  • image
  • image
  • image
  • image

News

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...