Разпоредбите на Директива 2008/52/EО се транспонират в  проект на Закон за медиацията, който все още е в процес на подготовка (информация от 2011 г.).

Проектът урежда процедурата по медиация в минимална степен (започване, прекратяване, отказ от страна на медиатора, основни принципи на процеса на  медиация, изисквания към формата и съдържанието на спогодбата, поверителност, организация на  процедурата).

Останалите  аспекти  на процедурата по медиация ще бъдат уредени  в  други нормативни актове като Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс, Гражданския кодекс на Закона за адвокатурата и нотариалните правила.

Разпоредбите на закона, които излизат извън изискванията на директивата или могат да бъдат определени като специфични за чешкото право, са:

1) Законът урежда само дейността на акредитираните медиатори (вписани в Регистъра на медиаторите) при ненаказателни дела. Това не пречи на други лица да предоставят други сходни на медиация услуги; държавата гарантира   качеството и компетентността на само на акредитираните медиатори.

2) Законът разделя акредитираните медиатори в 2 категории:
- Медиатори - адвокати, които попадат под наблюдението на Чешката адвокатска колегия (CBA);
- Акредитирани медиатори, които попадат под надзора на Министерството на правосъдието.

3) Медиатор, който се желае да се специализира по  семейна медиация, преминава  специален изпит и тази квалификация се отразява в Регистъра на медиаторите.

4) Съдът може да разпореди първа тричасова среща с медиатор  и за тази цел временно да спре производство най-много за 3 месеца:
а. На тази първа среща медиаторът информира страните за възможностите на медиацията;
б. Разходите на задължителната среща се считат за разноски по делото и се заплащат от страните. Размерът на разходите е фиксиран, както и продължителността на срещата (3 часа;
в. Самият процес на медиацията е напълно доброволен и страните по спора могат да сключат договор с медиатора  и да уговорят  цената за неговите услуги;
г. Само медиатори - адвокати могат да бъдат назначавани за тази задължителна първа среща;
д. Страните по спора трябва да изберат медиатор - адвокат от Регистъра, а ако не се договорят, съдът го назначава.

5) Медиаторът (независимо дали е адвокат или не) не може да предоставя  правни услуги  на страните по спора. Произнасянето на неговото правно становище не се счита за предоставяне на правно обслужване.

6) Съдържанието на писмено постигнатата спогодба чрез медиация  получава изпълнителна сила чрез подготвянето на споразумение  под формата на нотариално заварено изрично заявено съгласие  или чрез съдебно одобрение.Когато няма съдебно производство, споразумението може да бъде одобрено чрез окончателно (необжалваемо) решение на съда.

7) Гражданин на друга държава-членка (или друго физическо лице с качеството на гражданин  на държава-членка на ЕС) може да упражнява медиация временно или по конкретен случай като гост-медиатор. Гост-медиаторът трябва да прилага чешкия Закон за медиацията:
а. Министерството на правосъдието записва гост-медиатора  в Регистъра ( необходим е документ, доказващ, че гостуващият медиатор е правоспособен медиатор в съответствие със законите на другата държава членка);
б. Гост-медиаторът получава правото да води процедури по медиация, след като представи необходимите документи в Министерството на правосъдието.

pargrafРазпоредбите на Директива 2008/52/EО се транспонират в  проект на Закон за медиацията, който все още е в процес на подготовка (информация от 2011 г.).

Проектът урежда процедурата по медиация в минимална степен (започване, прекратяване, отказ от страна на медиатора, основни принципи на процеса на  медиация, изисквания към формата и съдържанието на спогодбата, поверителност, организация на  процедурата).

Останалите  аспекти  на процедурата по медиация ще бъдат уредени  в  други нормативни актове като Търговския закон, Гражданския процесуален кодекс, Гражданския кодекс на Закона за адвокатурата и нотариалните правила.

Разпоредбите на закона, които излизат извън изискванията на директивата или могат да бъдат определени като специфични за чешкото право, са:

1) Законът урежда само дейността на акредитираните медиатори (вписани в Регистъра на медиаторите) при ненаказателни дела. Това не пречи на други лица да предоставят други сходни на медиация услуги; държавата гарантира   качеството и компетентността на само на акредитираните медиатори.

2) Законът разделя акредитираните медиатори в 2 категории:
- Медиатори - адвокати, които попадат под наблюдението на Чешката адвокатска колегия (CBA);
- Акредитирани медиатори, които попадат под надзора на Министерството на правосъдието.

3) Медиатор, който се желае да се специализира по  семейна медиация, преминава  специален изпит и тази квалификация се отразява в Регистъра на медиаторите.

4) Съдът може да разпореди първа тричасова среща с медиатор  и за тази цел временно да спре производство най-много за 3 месеца:
а. На тази първа среща медиаторът информира страните за възможностите на медиацията;
б. Разходите на задължителната среща се считат за разноски по делото и се заплащат от страните. Размерът на разходите е фиксиран, както и продължителността на срещата (3 часа;
в. Самият процес на медиацията е напълно доброволен и страните по спора могат да сключат договор с медиатора  и да уговорят  цената за неговите услуги;
г. Само медиатори - адвокати могат да бъдат назначавани за тази задължителна първа среща;
д. Страните по спора трябва да изберат медиатор - адвокат от Регистъра, а ако не се договорят, съдът го назначава.

5) Медиаторът (независимо дали е адвокат или не) не може да предоставя  правни услуги  на страните по спора. Произнасянето на неговото правно становище не се счита за предоставяне на правно обслужване.

6) Съдържанието на писмено постигнатата спогодба чрез медиация  получава изпълнителна сила чрез подготвянето на споразумение  под формата на нотариално заварено изрично заявено съгласие  или чрез съдебно одобрение.Когато няма съдебно производство, споразумението може да бъде одобрено чрез окончателно (необжалваемо) решение на съда.

7) Гражданин на друга държава-членка (или друго физическо лице с качеството на гражданин  на държава-членка на ЕС) може да упражнява медиация временно или по конкретен случай като гост-медиатор. Гост-медиаторът трябва да прилага чешкия Закон за медиацията:
а. Министерството на правосъдието записва гост-медиатора  в Регистъра ( необходим е документ, доказващ, че гостуващият медиатор е правоспособен медиатор в съответствие със законите на другата държава членка);
б. Гост-медиаторът получава правото да води процедури по медиация, след като представи необходимите документи в Министерството на правосъдието.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Лятна школа - Медиация край морето 2024 Лятна школа - Медиация край морето 2024 Актуални въпроси на съдебната и извънсъдебната медиация гр. ПомориеДати за провеждане: 7-9 септември 2024г.Програма...
Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...