Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове. При нея трето неутрално лице – Медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.
Медиацията е способ за разрешаване на спорове, който позволява на страните по спора сами да вземат решение по проблема си, да защитят интересите си и да запазят отношенията си. За това страните получавае експертно съдействие от Медиатор, който улеснява комуникацията и подпомага преговорите за постигане на взаимноприемливо споразумение.
Медиацията дава възможност за запазване на поверителност на всички обсъждания и документи, представени в нея.
Процедурата е бърза, а таксите за нея са многократно по-ниски от съдебните.
Медиацията е един от най-ефективните извънсъдебни способи за разрешаване на спорове, който дава възможност и на двете страни да спечелят и да продължат отношенията си във взаимен интерес.

Медиацията дава възможност на станите по спора да:

 • Обсъдят спорните въпроси в сигурна и добронамерена среда
 • Създадат собствено споразумение, което най-добре съответства на индивидуалните нужди и интереси
 • Защитят личните и търговските си тайни
 • Спестят време и пари
 • Намалят враждебността и тревогите
 • Запазят и/или подобрят личните и търговските си отношения с другата страна
 • Подобрят общуването и техниките за разрешаване на проблеми в междуличностното и бизнес общуване

Най-често медиацията завършва със споразумение.

 • В над 80% от случаите споразумението се изпълнява доброволно, защото страните сами са го договорили, по начин, който смятат, че съответства на интересите им и възможностите за изпълнение.
 • Дори да не постигнат споразумение, двете страни:

- ще изяснят спорния въпрос
- ще общуват много по-лесно
- ще подобрят отношенията си
- ще запазят търговските си тайни
- ще създадат предпоставки за разрешаването на спорния въпрос в бъдеще.

Какви са качествата на процедурата, които я правят уникална и ефективна:
Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешение на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

 • Доброволна процедура – Медиацията започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни.
 • Контролирана от страните – Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си.
 • Бърза – Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните.
 • Икономична – Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура.
 • Поверителна – Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност.
 • Запазва и подобрява отношенията между страните – Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси.
 • Удобна – Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време.
 • Печеливша – В Медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им.
 • Помага за постигането на желаните бизнес резултати – Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните бизнес дейности, да довършат сключването на осуетени сделки, да избегнат загуби.

Кога медиацията е подходяща?

В повечето случаи спорните въпроси могат да бъдат разрешени успешно с Медиация. За да се прецени кога е добре да се използва Медиация, за да се разреши която и да е ежедневна спорна ситуация, може да се имат предвид критериите по-долу, при които процедурата може да помогне:

 • Когато има проблем в комуникацията с другата страна – обидена, агресивна страна, избягва комуникацията
 • Когато за страните е важно да запазят отношенията
 • Когато се търси бързо решение
 • Когато не може да се избегне конфликта, тъй като странните работят или живеят заедно
 • Когато страните искат да избегнат формализирани, скъпи и продължителни процедури

Както и когато:

 • Страните желаят запазване на поверителност
 • Има празнота в закона
 • Фактите не се оспорват
 • Има много въпроси за разрешаване

 

Кои спорове могат да бъдат разрешени с медиация?

Като правило почти всички видове граждански и търговски спорове могат да бъдат разрешавани чрез Медиация.
Медиацията е особено ефективна при следните спорове:

 • при търговски спорове – по повод сключването или изпълнението на търговски сделки, или между съдружници,
 • при договорни спорове – напр. при договори за продажба, доставка, наем, заем, изработка, различни видове услуги,
 • при спорове за недвижими имоти - при продажба, в случаи на съсобственост,
 • при спорове при строителство – по повод забава или спор за качеството на изпълнението на строителството,
 • при семейни спорове – за уреждане на отношенията във връзка с развод или продължаване на брака, отношенията между родителите и децата при развод и имуществените отношения между съпрузите
 • при спорове между наследници,
 • при трудове спорове,
 • при потребителски спорове,
 • при спорове във връзка със застрахователни обезщетения,
 • при непозволено увреждане – за договаряне на обезщетение за пострадалия,
 • при спорове за интелектуална собственост

 • image
 • image
 • image
 • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...