pamb1Водеща цел: - Да се създаде неформалната мрежа на медиаторски организации Euro Net Mediation – мрежа от взаимна полза на действително равноправни медиатори.
Приоритетни цели на мрежата: - Да подкрепи развитието на медиацията и свързаните с нея алтернативни методи за разрешаване на спорове в Европа; - Да сплоти участниците в името на сътрудничеството и да обедини усилията им в обща цел за развитие и прилагане на нови подходи при разрешаване на конфликти; - Да осигури възможности за обмен на опит, добри практики, информация, ноу-хау; - Да осигури взаимна подкрепа при стартирането на добри инициативи; - Да разработва ефективни политики в областта на медиацията, правните услуги и законодателството; - Да насърчава развитието на принципите, етиката, стандартите; - Да излага общи позиции пред европейските институции по важни законодателни инициативи в областта на алтернативното разрешаване на спорове или медиацията.

Прочети още...

Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) организира своето първо специализирано обучение за алтернативните подходи при решаването на потребителски спорове на 2 юли. Обучението бе структурирано в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 27.03.2007, в която е определена програмата минимум за допълнително обучение по специализирана медиация на сертифицираните медиатори. Организирано с участието на експерти от мрежата на Европейските потребителски центрове в България и от Комисията за защита на потребителите, програмата на обучението включваше основни аспекти, свързани с потребителските спорове, а също така засегна и Директива  2013/11/EС за алтернативно решаване на потребителски спорове

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0063:0079:BG:PDF

и Регламент (EС) No 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:BG:PDF

Двата документа са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз на 18.6.2013 и са влезли в сила на двадесетия ден от датата на тяхното публикуване, а именно – 8 юли.

Въпреки че приложното поле на тези два взаимносвързани и допълващи се законодателни инструмента обхваща всъщност само част от възможните спорове между бизнеса (на търговците) и физическите лица  (на потребителите), очаква се алтернативните способи за решаване на спорове в своята цялост и медиацията в частност да получат силен тласък в развитието си.

Предстоящото транспониране на Директива 2013/11/EС в националните законодателства на държавите членки трябва да приключи до 9 юли 2015. Възникват много въпроси:

Прочети още...

ecdr1Проблемите: - Недобра и противоречива саморегулираща се рамка, в която попада дейността на медиатора; - Липсата на общи измерители за определяне качество на услугите в медиацията.
Решенията: Да се анализират съществуващите регулаторни подходи и подходите за саморегулиране с цел да се въведат общи критерии за устойчиво качество на професията „медиатор”, като освен всичко друго се обърне внимание на стандартите за началното и надграждащите обучения за акредитация и сертификация, на механизмите за подаване на жалби срещу медиатори и на други подобни проблеми…

Прочети още...

pamb1Проблемите: - Усилията за подкрепа на медиацията са съсредоточени основно върху представителите на юридическите професии, като действителните "потребители" на услугата остават извън тях; - Езикът за популяризиране на медиацията е сложен и труден за разбиране от хората, които не принадлежат към правните среди; - Липсата на информация и доверие към процедурата представлява най-голяма пречка пред разпространението на медиацията.

Прочети още...

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...