Доброволност – страните участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.

Равнопоставеност – всяка от страните има равни възможности за участие в процедурата по Медиация.

Неутралност – Медиаторът не налага решение по спора, всички въпроси в процедурата по медиация се уреждат по взаимно съгласие на страните.

Безпристрастност – Медиаторът не проявява пристрастност. За всяка процедура Медиаторът подписва и представя на страните декларация за безпристрастност, в която се посочват всички обстоятелства, които могат да породят в страните основателни съмнения относно неговата безпристрастност и неутралност, вкл. когато Медиаторът е лице, което: е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител; живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по спора; е бил представител или пълномощник на страна по спора; съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в безпристрастността на Медиатора.

Поверителност

Вътрешна поверителност: Медиаторът не може да съобщава на другите участници в процедурата обстоятелства, които се отнасят само до една от страните по спора, без нейното съгласие.

Външна  поверителност: Участниците в процедурата са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

Медиаторът не може да бъде разпитван като свидетел за обстоятелства, които са му доверени от участниците и имат значение за решаване на спора-предмет на Медиацията, освен с изричното съгласие на участника, който му ги е доверил. Изключение от поверителния характер на Медиацията се допуска, когато:

  • Това е необходимо по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защита на обществения ред;
  • Трябва да се осигури закрила на интересите на деца или да се предотврати физическо или психическо насилие  или
  • Разкриването на съдържанието на спогодбата, постигната в медиацията, е необходимо за прилагането и изпълнението й.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Лятна школа - Медиация край морето 2024 Лятна школа - Медиация край морето 2024 Актуални въпроси на съдебната и извънсъдебната медиация гр. ПомориеДати за провеждане: 7-9 септември 2024г.Програма...
Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...