pargraf1. Правна рамка на медиацията
В Белгия  няма специален закон за медиацията. Базовата правна уредба на медиацията е дадена в Гражданския процесуален кодекс  / чл.1724-1737 от ГПК, приети на 21.02.2005г./.  Тези разпоредби не са променени след приемането на Директива 2008/52/ЕС, тъй като е счетено, че са в съответствие с изискванията на Директивата и дават достатъчна регулация на медиацията.
Единствените законодателни промени след директивата /няколко нови разпоредби в ГПК, приети на 05.04.2011г. / засягат бракоразводния процес и задължават съдията по делото да информира страните за възможността за медиация, както и по своя инициатива да спре делото, за да даде възможност на страните да участват в медиацията.
Няма разлика в уредбата на националната и трансграничната медиация – разпоредбите се прилагат и за двата вида.
ГПК- част 7- Медиация /текст на английски/:http://www.cepani.be/en/Default.aspx?PId=950

2. Съдебно препращане към медиация
Съдът може да насочи страните към медиация във всеки етап насъдебното производство /освен при разглеждане на делото от ВКС/.  Спогодбата, постигната в медиацията, проведена след препращането може да бъде одобрена от съдията по искане на всяка от страните. Подобно искане може да бъде отхвърлено на много ограничени основания.
Както е споменато по-горе, по брачните дела съдът е длъжен да информира страните за възможността за медиация и по своя инициатива да спре делото, за да им даде възможност за участие в процедурата.
Ако в сключен между страните договор се съдържа клауза за медиация при евентуален конфликт и една от страните по договора е завела дело без да е била проведена медиация, съдът може да спре делото по искане на заинтересованата  страна /чл.1725/. В тези случаи съдът не може да спре делото по своя инициатива.

3. Поверителност в процедурата по медиация
Задължението законфиденциалност се отнася не само за медиатора, но и за страните и експертите, посочени и участвали в процедурата.

4. Изпълняемост на постигната в медиацията спогодба
Спогодбата, постигната в медиация, проведена от акредитиран медиатор  може да бъде одобрена от съда по искане дори само на една от страните и след одобряването й има ефекта на съдебно решение. Съдът може да откаже одобрение само на основания на „публичен ред” /при противоречие с основни императивни правни норми, съставляващи основа на обществения ред/ или – в семейните казуси – когато постигнатото споразумение противоречи на интересите на детето.

5. Влияние на процедурата по медиация върху давностните срокове
Инициирането на процедура по медиация спира давността за един месец. Подписването на протокол за медиация /започване на процедурата/ спира давността за времето, през което трае медиацията.

6. Изисквания за страните и адвокатите да обмислят медиацията като вариант за разрешаване на спора
Белгийското законодателство се придържа към концепцията, че медиацията е изцяло доброволен процес. Въпреки това, не е изключено страна /дори и страната спечелила делото/, която неоснователно е отказала поне да опита да разреши спора чрез медиация,  да понесе част от съдебните разноски на другата страна. /Отказът за участие в процедурата може да бъде счетен за злоупотреба с право/.

7. Изисквания за акредитация като медиатор
Предвидена е система за акредитация на  медиаторите и на обучителните организации. Акредитиращ орган е Федералната комисия по медиация, която води и списъка на акредитираните медиатори. Няма разпоредби относно признаването на медиатори, обучени в чужбина или признати в друга държава от Европейския съюз.
Принципно се приема, че съдиите не могат да бъдат медиатори.
Регистърнамедиаторите:http://www.juridat.be/mediation/
СайтнаМинистерство на правосъдието: http://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/mediation/


8. Участници в медиацията
В медиацията страните могат да използват правно съдействие /адвокати/, както и да посочват експерти /със съгласие на меедиатора/. Задължението да третират като конфиденциална цялата информация, получена в хода на процедурата се отнася до всички участници, в това число представителите на страните и експертите.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...