pargrafI. Правна рамка на медиацията

Закон 3898/2010 за медиацията транспонира разпоредбите на Директива 2008/52/ЕС. Законът се прилага за всички медиации /презгранични и вътрешни/.
Tекст на закона: http://www.ethemis.gr/wp-content/uploads/2010/12/Ν-3898.2010-Διαμεσολάβηση-σε-Αστικές-Εμπορικές-Υποθέσεις-ΦΕΚ-A-211-16.12.2010.pdf
Закон 3994/2011, публикуван в Официален вестник на Република Гърция, том А, №165/25.07.2011г., стр.3479 въвежда редица допълнения в Гражданския процесуален кодекс. Идеята е била, че в рамките на гражданското правосъдие трябва да съществуват съвместно три модела: медиация, помирение и извънсъдебно решаване на спорове от адвокатите и техните клиенти /collaborative mediation/.

II. Съдебно препращане към медиация
Съдът, пред който е заведено дело, може във всеки етап от производството да покани страните да използват медиация, за да разрешат спора си.
Съдебно препращане може да бъде инициирано и от чужд съд, съгласно чл.3,§1 с от закона.

III. Поверителност на процедурата по медиация
Чл.10 от Закона за медиацията урежда поверителността на процедурата по медиация. Медиаторите, страните, техните адвокати или представители и всички други лица, привлечени в процедурата по медиация не могат да бъдат призовавани като свидетели, нито да бъдат принудени да представят доказателства в какъвто и да е последващ съдебен или арбитражен процес. Законът обаче предвижда изключенияот тази забрана, основани на съображения от „обществен ред“/основни императивни правни норми, съставляващи основа на правовия ред/. Такива съображения са посочени в чл.7, ал.1 от Директивата и повторени в чл.10, ал.2 от закона.

IV. Изпълняемост на спогодбата, постигната в медиацията
Ако медиацията приключи успешно и доведе до спогодба, медиаторът съставя официален писмен текст на спогодбата, който съдържа следното: пълното име на медиатора, мястото и времето на срещата/срещите/ по медиация; пълните имена на участниците в процедурата; споразумението за започване на медиация, въз основа на което е проведена процедурата; постигнатата в резултат на медиацията спогодба. В края на сесията този документ се подписва от медиатора, от страните и от техните адвокати. Оригиналният текст на документа може да бъде представен едностранно от медиатора, по молба на която и да е от страните, пред секретариата на местно компетентния първоинстанционен съд. Веднъж представена по този начин, спогодбата става изпълняема. /чл.9/

V. Изисквания за страните и адвокатите да обмислят медиацията като възможен начин за решаване на спора
Няма изисквания за страните и адвокатите да обмислят медиацията като възможен начин за решаване на спора.
Ако страните са се съгласили да решат спора си чрез медиация, те трябва да участват в процедурата в присъствието на адвокатите си. Чл.8, ал.1 от Закона предвижда задължително участие на адвокатите на страните в процедурата по медиация.

VI. Изисквания за акредитация на медиаторите
По гръцкото право медиаторът трябва да е дипломиран юрист, акредитиран като медиатор от компетентния акредитиращ орган /за вътрешните медиации/
Съгласно чл.7 от Закона за медиацията, акредитиращ орган ще е Отделът за юристи и съдии-изпълнители към Генерална дирекция за администриране на правосъдието към МП. Съгласно чл.7, ал.2 от Закона, с решения на Министерство на правосъдието ще бъдат уредени редица важни въпроси като:
-механизма за контрол на качеството за оценка на медиаторите
-изискванията за акретитация на чуждестранните медиатори
-етичен кодекс, който акредитираните медиатори трябва да спазват
-всички други въпроси свързани с акредитацията
Относно институциите, предоставящи обучение по медиация: Съгласно чл.5, ал.1, трябва да се създаде обучителен център при поне една гръцка адвокатска асоциация и една гръцка професионална камара. Всички други въпроси свързани с обучението на медиатори /напр. необходимия брой часове на обучението/ ще бъдат уредени с президенски указ след предложение от Министерството на правосъдието и Министерството на образованието /чл.5, ал.2/. Такъв указ все още не е издаден.
Законът за медиацията предвижда също създаване на комисия, оправомощена с подготовката на необходимите правила и норми относно критериите за сертифициране. Министерство на правосъдието ще определи членовете на комисията /чл.6/

VII. Цена
Минималната часова ставка на медиаторската такса ще бъде определена /и впоследствие изменяна/ с решение на Министерство на правосъдието. Медиаторът не може да събира такса за повече от 24 часа работа, включително времето за предварителна подготовка на медиацията /чл.12, ал.1/. Освен ако страните не се спразумеят за друго, всяка от страните е длъжна да плати половината от медиаторската такса , както и таксата за собствения си адвокат.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...
Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри... Покана за участие в кръгла маса: Анализ на проблемите в съдебното решаване на родителски спорове и наличните добри практики Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), в партньорство с Национална мрежа за децата, Институт...