pargraf1.    Правна рамка на медиацията
В холандското законодателство няма специфични законови разпоредби, свързани с медиацията. Досега по този въпрос са публикувани само няколко съдебни решения.
Националният институт за медиация (НИМ) е приел свои правила (Правилник за медиация на НИМ от 1995 г., изменен през 2000 г.). Правилника урежда основните принципи на процедурата и установява стандарти за медиаторите, спорещите страни и съдиите. Три основни принципа са залегнали в Правилника за медиация на НИМ:
1. Медиацията се основава на доброволното съгласие на всички страни;
2. Медиаторът е независим и безпристрастен;
3. Всички участващи страни трябва да спазват принципите за конфиденциалност и сеекретност по време на процедурата и след това.
В процес на подготовка е проект на Закон за медиацията, който ще транспонира изискванията на Директивата на ЕС за медиацията.

2. Съдебно препращане към медиация
През периода 1999 - 2002 две окръжни съдилища прилагат пилотни схеми за медиация. През 2005 г. е създадена национална система за съдебно препращане към медиация. Въпреки че всички схеми действат на принципа на саморегулирането и с минимална държавна намеса,  все пак се предоставя временна финансова помощ за провеждането на медиациите, както и правна помощ за страните.
При схемите за съдебно препращане провеждането на медиация се предоставя като допълнителна услуга по време на съдебната процедура. В хода на съдебното заседание съдията, занимаващ се със случая, може да насочи страните към медиатор. Ако медиацията е неуспешна, съдебното производство се възобновява. В случай че делото се възобновява, съдията не получава информация за проведените между страните преговори. Процедурата, провела се вследствие на съдебно препращане, е безплатна за страните. Медиаторът обаче получава фиксирана такса, която се заплаща пряко от Министерството на правосъдието.
Проект Mediation in de Gefinancierde Rechtsbijstand  (Медиация в рамките на правната
помощ) започва през май 2001. Основната цел на този проект е да се пристъпи към разрешаване на спорове чрез медиация, преди да започне съдебна процедура. Предпоставка за провеждането на процедура по медиация в рамките на правната помощ е наличието на следното условия: най-малко една от страните трябва да има право на правна помощ. Това се определя въз основа на доходите на страните. Ако и двете страни имат право на правна помощ, те едновременно плащат такса, въз основа на своите доходи, близка до таксата за една съдебна процедура. Ако след проведена процедура по медиация последва съдебна процедура, не се заплаща съдебна такса. Ако едната от страните няма право на правна помощ, половината от разходите за медиатора се покриват от тази страна.

3. Поверителност на процедурата по медиация
Няма законова разпоредба за спазване на поверителност, нито гарантирано право на медиатора да откаже показания  по отношение на узнати по време на процедурата сведения. Затова задължението за спазване на поверителност следва да бъде предвидено в отделен договор между медиатора и страните или да бъде включено като клауза за конфиденциалност в споразумението по медиацията.
Според съдебно решение от първоинстанционния съд в Утрехт, 2 февруари 2005 г., LJN: AS5144 под клауза за конфиденциалност се разбира постигнато споразумение, което има документална сила по смисъла на чл. 153 Rv, а именно - съдия не може да изслушва/разпитва свидетели за информация, която се приема, че е конфиденциална според включена клауза за конфиденциалност. Въпреки това чл. 21 Rv предвижда задължение за страните да проявяват честност и изчерпателност по отношение на всички факти, които биха могли да бъдат от значение за решението. Съдията може да препоръча на страната по споразумението да разкрие поверителна информация само при изключителни обстоятелства.Например в случаите, когато необходимостта да се достигне до истината надделява над предположението за нанасяне на възможни вреди при разкриването на информация за личността. Налице са и хипотези, при които медиаторът е задължен свидетелства. Например в случаите, когато трета, необвързана с клауза за конфиденциалност (чл. 191 Rv), страна призовава медиатор за свидетел или когато медиаторът е призован да даде показания по наказателно дело (чл. 213 Sv).  За разлика от някои други професии медиаторът няма гарантирано от закона право да не разклива информация.

4. Изпълняемост на спогодбата, постигната в медиацията
Няма специални правила по отношение на спогодбите, постигнати чрез медиация. Според член 87 Rv страните могат да поискат от съдията да бъдат призовани в съдебното заседание да постигнат спогодба. В случай че страните се спогодят и поне  едната от тях пожелае, то би могло да бъде изготвен проект на сгодба с договорените от страните ангажименти. Подобна спогодба има силата на съдебно решение. (чл. 87 подраздел 3).
Възможно е също да се изготви споразумение при арбитражно решение (чл. 1069 Rv).
Споразуменията могат могат също така да бъдат нотариално заверени и вписани, с което постигната спогодба придобива изпълнителна сила. (Handboek Mediation 2003, стр.. 169)

5. Влияние на медиацията върху сроковете за давност
Няма съответни законови разпоредби, следователно процедурата по медиация не променя давностните срокове.

6. Изисквания за акредитация на медиаторите
Няма законови разпоредби.
Холандският институт по медиация ХИМ) поддържа регистър на вписаните към Института медиатори и поддържа връзка с други институции и ведомства. За да бъде вписано като медиатор  към ХИМ, лицето трябва да е преминало с успех акредитиращ обучителен курс на ХИМ. Допълнително е въведена и годишна вноска от около 200 евро. ХИМ има свои разработени общи правила за провеждане на процедурата, дисциплинарни правила,  кодекс за поведение на медиаторите, процедура за подаване на жалби, с които акредитираните към ХИМ медиатори трябва да се съобразяват. Предвид характера на неговата дейност,  ХИМ може да се разглежда като „шапка“ за организациите, занимаващи се с медиация.

7. Статистика
Известни са следните статистически данни, оповестени въз основа на информация от Съвета за правна помощ и от Съдебния съвет:
Препратени от съдии дела за медиация - 4183 дела през 2009 г., 4500 - през 2010 г.;
Препратени от правната служба дела за медиация - 2198 дела през 2009 г., 2500 - през 2010 г.;
Правна помощ в случаите с медиация - 6798 през 2009 г., 6500 – през  2010 г.

  • image
  • image
  • image
  • image

Новини

Лятна школа - Медиация край морето 2024 Лятна школа - Медиация край морето 2024 Актуални въпроси на съдебната и извънсъдебната медиация гр. ПомориеДати за провеждане: 7-9 септември 2024г.Програма...
Медиация край морето Медиация край морето През септември медиаторите се срещнаха за пореден път в гр.Поморие за да обсъдят интересни и важни теми за ме...
Интервю с Тереза Фрисби Интервю с Тереза Фрисби Тереза Ф. Фрисби е директор на програмата за разрешаване на спорове на Loyola University Chicago School of Law, Чикаго, САЩ. Тя п...